گیربکس برای ساختن فرغون موتوری

صاحب‌خبر - به گزارش جام جم آنلاین، ملاقلی پور که با ساخت نخستین فیلم بلند سینمایی اش «قندون جهیزیه» نشان داد حرف های زیادی برای گفتن در سینما دارد، این روزها بیشتر درگیر نوشتن و بازنویسی فیلمنامه است و می گوید دغدغه اش همچنان سینمای اجتماعی است. این کارگردان سینما به جام جم آنلاین گفت: خیلی دوست دارم فیلم بعدی ام یک کار سیاسی باشد، اما در فضایی که برای ساخت فیلم اجتماعی هم مشکلاتی گریبان من کارگردان را می گیرد، طبیعتا وارد فضای سیاسی شدن چندان آسان نیست. کارگردان قندون جهیزیه ادامه داد: شما از من می پرسید چرا فیلم نمی سازید، چون بنظرم مساله فیلم ساختن نیست، مساله چی ساختن است! این همه درباره تولید فیلم مسوولان آمار می دهند اما می بینیم که سینمای ایران رشد مناسبی بخصوص از نظر کیفی ندارد، چرا؟ چون فیلمسازمان رشد نمی کند، اگر فیلمساز رشد کند، مطالعه کند، بخواند، آگاهی ها و توانایی هایش را بالا ببرد، سینمای ایران رشد خواهد کرد، وگرنه سالی یک فیلم ساختن کاری
صاحب‌خبر - به گزارش جام جم آنلاین، ملاقلی پور که با ساخت نخستین فیلم بلند سینمایی اش «قندون جهیزیه» نشان داد حرف های زیادی برای گفتن در سینما دارد، این روزها بیشتر درگیر نوشتن و بازنویسی فیلمنامه است و می گوید دغدغه اش همچنان سینمای اجتماعی است. این کارگردان سینما به جام جم آنلاین گفت: خیلی دوست دارم فیلم بعدی ام یک کار سیاسی باشد، اما در فضایی که برای ساخت فیلم اجتماعی هم مشکلاتی گریبان من کارگردان را می گیرد، طبیعتا وارد فضای سیاسی شدن چندان آسان نیست. کارگردان قندون جهیزیه ادامه داد: شما از من می پرسید چرا فیلم نمی سازید، چون بنظرم مساله فیلم ساختن نیست، مساله چی ساختن است! این همه درباره تولید فیلم مسوولان آمار می دهند اما می بینیم که سینمای ایران رشد مناسبی بخصوص از نظر کیفی ندارد، چرا؟ چون فیلمسازمان رشد نمی کند، اگر فیلمساز رشد کند، مطالعه کند، بخواند، آگاهی ها و توانایی هایش را بالا ببرد، سینمای ایران رشد خواهد کرد، وگرنه سالی یک فیلم ساختن کاری
صاحب‌خبر - به گزارش جام جم آنلاین، ملاقلی پور که با ساخت نخستین فیلم بلند سینمایی اش «قندون جهیزیه» نشان داد حرف های زیادی برای گفتن در سینما دارد، این روزها بیشتر درگیر نوشتن و بازنویسی فیلمنامه است و می گوید دغدغه اش همچنان سینمای اجتماعی است. این کارگردان سینما به جام جم آنلاین گفت: خیلی دوست دارم فیلم بعدی ام یک کار سیاسی باشد، اما در فضایی که برای ساخت فیلم اجتماعی هم مشکلاتی گریبان من کارگردان را می گیرد، طبیعتا وارد فضای سیاسی شدن چندان آسان نیست. کارگردان قندون جهیزیه ادامه داد: شما از من می پرسید چرا فیلم نمی سازید، چون بنظرم مساله فیلم ساختن نیست، مساله چی ساختن است! این همه درباره تولید فیلم مسوولان آمار می دهند اما می بینیم که سینمای ایران رشد مناسبی بخصوص از نظر کیفی ندارد، چرا؟ چون فیلمسازمان رشد نمی کند، اگر فیلمساز رشد کند، مطالعه کند، بخواند، آگاهی ها و توانایی هایش را بالا ببرد، سینمای ایران رشد خواهد کرد، وگرنه سالی یک فیلم ساختن کاری
صاحب‌خبر - به گزارش جام جم آنلاین، ملاقلی پور که با ساخت نخستین فیلم بلند سینمایی اش «قندون جهیزیه» نشان داد حرف های زیادی برای گفتن در سینما دارد، این روزها بیشتر درگیر نوشتن و بازنویسی فیلمنامه است و می گوید دغدغه اش همچنان سینمای اجتماعی است. این کارگردان سینما به جام جم آنلاین گفت: خیلی دوست دارم فیلم بعدی ام یک کار سیاسی باشد، اما در فضایی که برای ساخت فیلم اجتماعی هم مشکلاتی گریبان من کارگردان را می گیرد، طبیعتا وارد فضای سیاسی شدن چندان آسان نیست. کارگردان قندون جهیزیه ادامه داد: شما از من می پرسید چرا فیلم نمی سازید، چون بنظرم مساله فیلم ساختن نیست، مساله چی ساختن است! این همه درباره تولید فیلم مسوولان آمار می دهند اما می بینیم که سینمای ایران رشد مناسبی بخصوص از نظر کیفی ندارد، چرا؟ چون فیلمسازمان رشد نمی کند، اگر فیلمساز رشد کند، مطالعه کند، بخواند، آگاهی ها و توانایی هایش را بالا ببرد، سینمای ایران رشد خواهد کرد، وگرنه سالی یک فیلم ساختن کاری
صاحب‌خبر - به گزارش جام جم آنلاین، ملاقلی پور که با ساخت نخستین فیلم بلند سینمایی اش «قندون جهیزیه» نشان داد حرف های زیادی برای گفتن در سینما دارد، این روزها بیشتر درگیر نوشتن و بازنویسی فیلمنامه است و می گوید دغدغه اش همچنان سینمای اجتماعی است. این کارگردان سینما به جام جم آنلاین گفت: خیلی دوست دارم فیلم بعدی ام یک کار سیاسی باشد، اما در فضایی که برای ساخت فیلم اجتماعی هم مشکلاتی گریبان من کارگردان را می گیرد، طبیعتا وارد فضای سیاسی شدن چندان آسان نیست. کارگردان قندون جهیزیه ادامه داد: شما از من می پرسید چرا فیلم نمی سازید، چون بنظرم مساله فیلم ساختن نیست، مساله چی ساختن است! این همه درباره تولید فیلم مسوولان آمار می دهند اما می بینیم که سینمای ایران رشد مناسبی بخصوص از نظر کیفی ندارد، چرا؟ چون فیلمسازمان رشد نمی کند، اگر فیلمساز رشد کند، مطالعه کند، بخواند، آگاهی ها و توانایی هایش را بالا ببرد، سینمای ایران رشد خواهد کرد، وگرنه سالی یک فیلم ساختن کاری
صاحب‌خبر - به گزارش جام جم آنلاین، ملاقلی پور که با ساخت نخستین فیلم بلند سینمایی اش «قندون جهیزیه» نشان داد حرف های زیادی برای گفتن در سینما دارد، این روزها بیشتر درگیر نوشتن و بازنویسی فیلمنامه است و می گوید دغدغه اش همچنان سینمای اجتماعی است. این کارگردان سینما به جام جم آنلاین گفت: خیلی دوست دارم فیلم بعدی ام یک کار سیاسی باشد، اما در فضایی که برای ساخت فیلم اجتماعی هم مشکلاتی گریبان من کارگردان را می گیرد، طبیعتا وارد فضای سیاسی شدن چندان آسان نیست. کارگردان قندون جهیزیه ادامه داد: شما از من می پرسید چرا فیلم نمی سازید، چون بنظرم مساله فیلم ساختن نیست، مساله چی ساختن است! این همه درباره تولید فیلم مسوولان آمار می دهند اما می بینیم که سینمای ایران رشد مناسبی بخصوص از نظر کیفی ندارد، چرا؟ چون فیلمسازمان رشد نمی کند، اگر فیلمساز رشد کند، مطالعه کند، بخواند، آگاهی ها و توانایی هایش را بالا ببرد، سینمای ایران رشد خواهد کرد، وگرنه سالی یک فیلم ساختن کاری
صاحب‌خبر - به گزارش جام جم آنلاین، ملاقلی پور که با ساخت نخستین فیلم بلند سینمایی اش «قندون جهیزیه» نشان داد حرف های زیادی برای گفتن در سینما دارد، این روزها بیشتر درگیر نوشتن و بازنویسی فیلمنامه است و می گوید دغدغه اش همچنان سینمای اجتماعی است. این کارگردان سینما به جام جم آنلاین گفت: خیلی دوست دارم فیلم بعدی ام یک کار سیاسی باشد، اما در فضایی که برای ساخت فیلم اجتماعی هم مشکلاتی گریبان من کارگردان را می گیرد، طبیعتا وارد فضای سیاسی شدن چندان آسان نیست. کارگردان قندون جهیزیه ادامه داد: شما از من می پرسید چرا فیلم نمی سازید، چون بنظرم مساله فیلم ساختن نیست، مساله چی ساختن است! این همه درباره تولید فیلم مسوولان آمار می دهند اما می بینیم که سینمای ایران رشد مناسبی بخصوص از نظر کیفی ندارد، چرا؟ چون فیلمسازمان رشد نمی کند، اگر فیلمساز رشد کند، مطالعه کند، بخواند، آگاهی ها و توانایی هایش را بالا ببرد، سینمای ایران رشد خواهد کرد، وگرنه سالی یک فیلم ساختن کاری
صاحب‌خبر - به گزارش   خبرنگار  صنعت،تجارت و کشاورزی  گروه  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان آمار صادرات و واردات برخی کالاها در شش ماهه نخست سال جاری به شرح ذیل است:  واردات لاستیک فرغون از ویتنام ! بر اساس آمار گمرک در 6 ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری، بیش از 135 تن لاستیک فرغون وارد کشور شده است. چه میزان گلابی از کشور صادر شده است ؟ طبق آمار گمرک در 6 ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری بیش از 47 تن گلابی از کشور صادر شده است. آلمان و آمریکا خواهان فرش ایرانی طبق آمار گمرک در 6 ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری بیش از 22 تن فرش از کشور صادر شده است.
صاحب‌خبر - به گزارش   خبرنگار  صنعت،تجارت و کشاورزی  گروه  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان آمار صادرات و واردات برخی کالاها در شش ماهه نخست سال جاری به شرح ذیل است:  واردات لاستیک فرغون از ویتنام ! بر اساس آمار گمرک در 6 ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری، بیش از 135 تن لاستیک فرغون وارد کشور شده است. چه میزان گلابی از کشور صادر شده است ؟ طبق آمار گمرک در 6 ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری بیش از 47 تن گلابی از کشور صادر شده است. آلمان و آمریکا خواهان فرش ایرانی طبق آمار گمرک در 6 ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری بیش از 22 تن فرش از کشور صادر شده است.

دانلود قانونی سریال دل
۰۵:۱۷:۲۵, ۱۵ دی ۱۳۹۸
معرفی وب سایت سریال هیولا
۰۰:۰۰:۰۰, ۲۶ شهریور ۱۳۹۸