دستكاه داروسازي بليستر اولمن

به گزارش ايرنا از سازمان غذا و دارو، اكبر عبدالهي اصل افزود: اين كارخانه ها با ادغام، از اتهام نداشتن برخي ساختارهاي كنترل كيفي و تضمين كيفيت به دليل كوچك و محدود بودنشان مبرا خواهند شد.وي تصريح كرد: كارخانه هاي داروسازي ما در حد كارگاه هاي كوچك داروسازي در كشورهاي ديگر بوده و عموما تحت اختيار شركت هاي دولتي و شبه دولتي هستند.مديركل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو گفت: اگر اين پيشنهاد عملياتي شود و براي نمونه تنها هلدينگ هاي تامين اجتماعي، بانك ملي و ستاد اجرايي فرمان امام(ره) شركت هايشان را ادغام و شركت هاي به مراتب قدرتمند تري تاسيس كنند، شرايط كاملا متفاوت خواهد شد و ارزش افزوده قابل ملاحظه اي براي كشور بوجود خواهد آمد.** اقتصاد مقاومتي در اولويت برنامه هاي سازمان غذا و دارومديركل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو تاكيد كرد: بايد از فرهنگ مصرف گرايي يا لوكس گرايي خارج شويم و به صنايع پايه بپردازيم، همچنين براي تحقق شعار سال و اقدام عملي در حوزه دارو، تغيير، تكامل و دوري از شعارگرايي لازم است.عبدالهي اصل گفت:
به گزارش ايرنا از سازمان غذا و دارو، اكبر عبدالهي اصل افزود: اين كارخانه ها با ادغام، از اتهام نداشتن برخي ساختارهاي كنترل كيفي و تضمين كيفيت به دليل كوچك و محدود بودنشان مبرا خواهند شد.وي تصريح كرد: كارخانه هاي داروسازي ما در حد كارگاه هاي كوچك داروسازي در كشورهاي ديگر بوده و عموما تحت اختيار شركت هاي دولتي و شبه دولتي هستند.مديركل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو گفت: اگر اين پيشنهاد عملياتي شود و براي نمونه تنها هلدينگ هاي تامين اجتماعي، بانك ملي و ستاد اجرايي فرمان امام(ره) شركت هايشان را ادغام و شركت هاي به مراتب قدرتمند تري تاسيس كنند، شرايط كاملا متفاوت خواهد شد و ارزش افزوده قابل ملاحظه اي براي كشور بوجود خواهد آمد.** اقتصاد مقاومتي در اولويت برنامه هاي سازمان غذا و دارومديركل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو تاكيد كرد: بايد از فرهنگ مصرف گرايي يا لوكس گرايي خارج شويم و به صنايع پايه بپردازيم، همچنين براي تحقق شعار سال و اقدام عملي در حوزه دارو، تغيير، تكامل و دوري از شعارگرايي لازم است.عبدالهي اصل گفت: