دانلود سوره کهف با صدای خالد الجلیل

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) روابط عمومی حرم مطهر شهدای گمنام کهف الشهدا، در خصوص سوء استفاده از عنوان «کهف الشهدا» اطلاعیه‌ای را منتشر کرده است که متن آن در ادامه آورده می‌شود: بسمه تعالیبه اطلاع هموطنان و زائرین گرانقدر می رساند، اخیراً مشاهده شده در سطح کشور مجموعه هایی تحت عنوان «کهف الشهدا» اقدام به انتشار مطالبی بر خلاف شئون این حرم مطهر نموده‌اند، لذا لازم به ذکر است:١. هرگونه استفاده از عنوان «کهف الشهدا» و کلمات مشابه آن از قبیل: کهف الشهداء، کهف شهدا و...، به جهت اسم خاص بودن و تعلق معنوی و حقوقی آن به حرم مطهر شهدای گمنام کهف الشهدا، مستلزم کسب اجازه کتبی از این مجموعه است. ٢. حرم مطهر شهدای گمنام کهف الشهدا این حق را برای خود محفوظ می‌داند در صورت مشاهده هرگونه سوء استفاده از این عنوان در مراجع قضایی جهت برخورد با متخلفان دعوی حقوقی نماید. ٣. راه‌های رسمی ارتباطی با این حرم مطهر تنها محدود به نشانی‌های زیر است و غیر از این موارد به هیچ وجه مورد تأیید نیست:دفتر حرم :(۰۲۱) ۲۲۴۳۴۰۰۰روابط عمومی :۰۹۱۲۸۴۵۵۲۲۴
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) روابط عمومی حرم مطهر شهدای گمنام کهف الشهدا، در خصوص سوء استفاده از عنوان «کهف الشهدا» اطلاعیه‌ای را منتشر کرده است که متن آن در ادامه آورده می‌شود: بسمه تعالیبه اطلاع هموطنان و زائرین گرانقدر می رساند، اخیراً مشاهده شده در سطح کشور مجموعه هایی تحت عنوان «کهف الشهدا» اقدام به انتشار مطالبی بر خلاف شئون این حرم مطهر نموده‌اند، لذا لازم به ذکر است:١. هرگونه استفاده از عنوان «کهف الشهدا» و کلمات مشابه آن از قبیل: کهف الشهداء، کهف شهدا و...، به جهت اسم خاص بودن و تعلق معنوی و حقوقی آن به حرم مطهر شهدای گمنام کهف الشهدا، مستلزم کسب اجازه کتبی از این مجموعه است. ٢. حرم مطهر شهدای گمنام کهف الشهدا این حق را برای خود محفوظ می‌داند در صورت مشاهده هرگونه سوء استفاده از این عنوان در مراجع قضایی جهت برخورد با متخلفان دعوی حقوقی نماید. ٣. راه‌های رسمی ارتباطی با این حرم مطهر تنها محدود به نشانی‌های زیر است و غیر از این موارد به هیچ وجه مورد تأیید نیست:دفتر حرم :(۰۲۱) ۲۲۴۳۴۰۰۰روابط عمومی :۰۹۱۲۸۴۵۵۲۲۴
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) روابط عمومی حرم مطهر شهدای گمنام کهف الشهدا، در خصوص سوء استفاده از عنوان «کهف الشهدا» اطلاعیه‌ای را منتشر کرده است که متن آن در ادامه آورده می‌شود: بسمه تعالیبه اطلاع هموطنان و زائرین گرانقدر می رساند، اخیراً مشاهده شده در سطح کشور مجموعه هایی تحت عنوان «کهف الشهدا» اقدام به انتشار مطالبی بر خلاف شئون این حرم مطهر نموده‌اند، لذا لازم به ذکر است:١. هرگونه استفاده از عنوان «کهف الشهدا» و کلمات مشابه آن از قبیل: کهف الشهداء، کهف شهدا و...، به جهت اسم خاص بودن و تعلق معنوی و حقوقی آن به حرم مطهر شهدای گمنام کهف الشهدا، مستلزم کسب اجازه کتبی از این مجموعه است. ٢. حرم مطهر شهدای گمنام کهف الشهدا این حق را برای خود محفوظ می‌داند در صورت مشاهده هرگونه سوء استفاده از این عنوان در مراجع قضایی جهت برخورد با متخلفان دعوی حقوقی نماید. ٣. راه‌های رسمی ارتباطی با این حرم مطهر تنها محدود به نشانی‌های زیر است و غیر از این موارد به هیچ وجه مورد تأیید نیست:دفتر حرم :(۰۲۱) ۲۲۴۳۴۰۰۰روابط عمومی :۰۹۱۲۸۴۵۵۲۲۴
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) روابط عمومی حرم مطهر شهدای گمنام کهف الشهدا، در خصوص سوء استفاده از عنوان «کهف الشهدا» اطلاعیه‌ای را منتشر کرده است که متن آن در ادامه آورده می‌شود: بسمه تعالیبه اطلاع هموطنان و زائرین گرانقدر می رساند، اخیراً مشاهده شده در سطح کشور مجموعه هایی تحت عنوان «کهف الشهدا» اقدام به انتشار مطالبی بر خلاف شئون این حرم مطهر نموده‌اند، لذا لازم به ذکر است:١. هرگونه استفاده از عنوان «کهف الشهدا» و کلمات مشابه آن از قبیل: کهف الشهداء، کهف شهدا و...، به جهت اسم خاص بودن و تعلق معنوی و حقوقی آن به حرم مطهر شهدای گمنام کهف الشهدا، مستلزم کسب اجازه کتبی از این مجموعه است. ٢. حرم مطهر شهدای گمنام کهف الشهدا این حق را برای خود محفوظ می‌داند در صورت مشاهده هرگونه سوء استفاده از این عنوان در مراجع قضایی جهت برخورد با متخلفان دعوی حقوقی نماید. ٣. راه‌های رسمی ارتباطی با این حرم مطهر تنها محدود به نشانی‌های زیر است و غیر از این موارد به هیچ وجه مورد تأیید نیست:دفتر حرم :(۰۲۱) ۲۲۴۳۴۰۰۰روابط عمومی :۰۹۱۲۸۴۵۵۲۲۴
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) روابط عمومی حرم مطهر شهدای گمنام کهف الشهدا، در خصوص سوء استفاده از عنوان «کهف الشهدا» اطلاعیه‌ای را منتشر کرده است که متن آن در ادامه آورده می‌شود: بسمه تعالیبه اطلاع هموطنان و زائرین گرانقدر می رساند، اخیراً مشاهده شده در سطح کشور مجموعه هایی تحت عنوان «کهف الشهدا» اقدام به انتشار مطالبی بر خلاف شئون این حرم مطهر نموده‌اند، لذا لازم به ذکر است:١. هرگونه استفاده از عنوان «کهف الشهدا» و کلمات مشابه آن از قبیل: کهف الشهداء، کهف شهدا و...، به جهت اسم خاص بودن و تعلق معنوی و حقوقی آن به حرم مطهر شهدای گمنام کهف الشهدا، مستلزم کسب اجازه کتبی از این مجموعه است. ٢. حرم مطهر شهدای گمنام کهف الشهدا این حق را برای خود محفوظ می‌داند در صورت مشاهده هرگونه سوء استفاده از این عنوان در مراجع قضایی جهت برخورد با متخلفان دعوی حقوقی نماید. ٣. راه‌های رسمی ارتباطی با این حرم مطهر تنها محدود به نشانی‌های زیر است و غیر از این موارد به هیچ وجه مورد تأیید نیست:دفتر حرم :(۰۲۱) ۲۲۴۳۴۰۰۰روابط عمومی :۰۹۱۲۸۴۵۵۲۲۴
صاحب‌خبر - چکیده نگاه ساختارشناسانه به سوره‌های قرآن کریم، نگرشی نوین و تاثیرگذار در تفسیر است. تحریف‌ناپذیری قرآن و توقیفی بودن آیات در سور از مبانی جاری بر این رویکرد به سور است. همچنین سه اصل وحدت غرض، تنوع موضوعات و هماهنگی سوره، از اصول حاکم بر آن به‌شمار می‌رود. هر سوره ازجمله سوره کهف، یک ساخت و نظام محسوب می‌شود که دارای دو واحد ساختاری؛ ساخت صوری و ساخت معنایی است. هر یک از این دو واحد دارای روساخت و ژرف‌ساخت بوده که روساخت، گسسته و پیامد ژرف‌ساخت دوری است. روساخت صوری سوره، واژگان، نحو و موسیقی آیات است. ژرف‌ساخت صوری سوره، جنبه‌های هنری سوره است. روساخت معنایی سوره، که مجموعه‌ای از آیات سوره را به خود اختصاص داده‌اند و ژرف‌ساخت معنایی سوره، که به شکل دوری بخش‌های مختلف سوره را به هم پیوند می‌دهد. واژگان کلیدی سوره کهف، سوره‌شناسی، ساختارگرایی، روایت‌شناسی. نویسندگان: فتحیه فتاحی‌زاده/ مرضیه ذاکری فصلنامه مطالعات تفسیری - سال هفتم، شماره 25، بهار 1395. برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. 
صاحب‌خبر - چکیده نگاه ساختارشناسانه به سوره‌های قرآن کریم، نگرشی نوین و تاثیرگذار در تفسیر است. تحریف‌ناپذیری قرآن و توقیفی بودن آیات در سور از مبانی جاری بر این رویکرد به سور است. همچنین سه اصل وحدت غرض، تنوع موضوعات و هماهنگی سوره، از اصول حاکم بر آن به‌شمار می‌رود. هر سوره ازجمله سوره کهف، یک ساخت و نظام محسوب می‌شود که دارای دو واحد ساختاری؛ ساخت صوری و ساخت معنایی است. هر یک از این دو واحد دارای روساخت و ژرف‌ساخت بوده که روساخت، گسسته و پیامد ژرف‌ساخت دوری است. روساخت صوری سوره، واژگان، نحو و موسیقی آیات است. ژرف‌ساخت صوری سوره، جنبه‌های هنری سوره است. روساخت معنایی سوره، که مجموعه‌ای از آیات سوره را به خود اختصاص داده‌اند و ژرف‌ساخت معنایی سوره، که به شکل دوری بخش‌های مختلف سوره را به هم پیوند می‌دهد. واژگان کلیدی سوره کهف، سوره‌شناسی، ساختارگرایی، روایت‌شناسی. نویسندگان: فتحیه فتاحی‌زاده/ مرضیه ذاکری فصلنامه مطالعات تفسیری - سال هفتم، شماره 25، بهار 1395. برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. 
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا(به مناسبت ماه
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا(به مناسبت ماه
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا(به مناسبت ماه