اھنگ تکون بده موزىک وىدىو

فرزین پورمحبی در ستون طنز روز ایسنا نوشت:دور از جان شما، چند وقت پیش با خودروی ملی و به‌عبارتی افتخار ملی‌ام، زدم به یک تیر چراغ برق. آنجا بود که فهمیدم؛ وقتی می‌گویند: «عمر کسی به دنیا بوده» یعنی چه! می‌پرسید چطور؟این‌هم مشروح تمامی وقایعی که بعد از تصادف در کسری از ثانیه بر سرم آمد:خدا را صد هزار مرتبه شکر، کمربند ایمنی را بسته بودم، به همین خاطر با سر نرفتم توی شیشه، بلکه با خود صندلی رفتم به طرف شیشه! البته کمربند بینوا زحمتش را کشید اما این صندلی بود که ...بگذریم.در آن مقطع حساس کنونی یعنی قبل از اصابت به شیشه تنها امیدم به کیسه هوا بود که با شنیدن صدای انفجار وحشتناکی از سمت فرمان و داشبورد، دلم قرص شد که قرار است اتفاقاتی بیفتد. بی‌انصافی است اگر بگویم اتفاقی نیفتاد. چراکه بعد از کلی سر و صدا و پر شدن دودی تهوع‌آور در داخل ماشین بالاخره کیسه هوا عمل کرد اما در آن وضعیت که بی‌شباهت به اصابت یک خمپاره 60 به ماشینم نبود، متوجه شدم دو بادکنک قد کف دست، جلو چشمانم همچون دو قارچ بهاری روییدند و تندی هم خشکیدند!اگر به‌جای «بروس ویلیس»
فرزین پورمحبی در ستون طنز روز ایسنا نوشت:دور از جان شما، چند وقت پیش با خودروی ملی و به‌عبارتی افتخار ملی‌ام، زدم به یک تیر چراغ برق. آنجا بود که فهمیدم؛ وقتی می‌گویند: «عمر کسی به دنیا بوده» یعنی چه! می‌پرسید چطور؟این‌هم مشروح تمامی وقایعی که بعد از تصادف در کسری از ثانیه بر سرم آمد:خدا را صد هزار مرتبه شکر، کمربند ایمنی را بسته بودم، به همین خاطر با سر نرفتم توی شیشه، بلکه با خود صندلی رفتم به طرف شیشه! البته کمربند بینوا زحمتش را کشید اما این صندلی بود که ...بگذریم.در آن مقطع حساس کنونی یعنی قبل از اصابت به شیشه تنها امیدم به کیسه هوا بود که با شنیدن صدای انفجار وحشتناکی از سمت فرمان و داشبورد، دلم قرص شد که قرار است اتفاقاتی بیفتد. بی‌انصافی است اگر بگویم اتفاقی نیفتاد. چراکه بعد از کلی سر و صدا و پر شدن دودی تهوع‌آور در داخل ماشین بالاخره کیسه هوا عمل کرد اما در آن وضعیت که بی‌شباهت به اصابت یک خمپاره 60 به ماشینم نبود، متوجه شدم دو بادکنک قد کف دست، جلو چشمانم همچون دو قارچ بهاری روییدند و تندی هم خشکیدند!اگر به‌جای «بروس ویلیس»
فرزین پورمحبی در ستون طنز روز ایسنا نوشت:دور از جان شما، چند وقت پیش با خودروی ملی و به‌عبارتی افتخار ملی‌ام، زدم به یک تیر چراغ برق. آنجا بود که فهمیدم؛ وقتی می‌گویند: «عمر کسی به دنیا بوده» یعنی چه! می‌پرسید چطور؟این‌هم مشروح تمامی وقایعی که بعد از تصادف در کسری از ثانیه بر سرم آمد:خدا را صد هزار مرتبه شکر، کمربند ایمنی را بسته بودم، به همین خاطر با سر نرفتم توی شیشه، بلکه با خود صندلی رفتم به طرف شیشه! البته کمربند بینوا زحمتش را کشید اما این صندلی بود که ...بگذریم.در آن مقطع حساس کنونی یعنی قبل از اصابت به شیشه تنها امیدم به کیسه هوا بود که با شنیدن صدای انفجار وحشتناکی از سمت فرمان و داشبورد، دلم قرص شد که قرار است اتفاقاتی بیفتد. بی‌انصافی است اگر بگویم اتفاقی نیفتاد. چراکه بعد از کلی سر و صدا و پر شدن دودی تهوع‌آور در داخل ماشین بالاخره کیسه هوا عمل کرد اما در آن وضعیت که بی‌شباهت به اصابت یک خمپاره 60 به ماشینم نبود، متوجه شدم دو بادکنک قد کف دست، جلو چشمانم همچون دو قارچ بهاری روییدند و تندی هم خشکیدند!اگر به‌جای «بروس ویلیس»
آید‌‌‌‌‌‌ین سیارسریع در روزنامه قانون نوشت:ایام منتهی به عید‌ است و هموطنان عزیزمان د‌ر راستای اجابت د‌عوت آن خوانند‌ه  بی موی بزرگوار  که می گفت تکون بد‌ه  مشغول خانه تکانی و استقبال از سال جد‌ید‌ هستند‌. د‌ر ستون امروزِ بند‌بازی می خواهیم ببینیم چهره های سیاسی این روزها چه کار می کنند‌ و چه جوری خانه های خود‌شان را می تکانند‌.محسن رضایی: لباس های قد‌یمی را از توی کمد‌ د‌ر می آورد‌ و لباس های نو را د‌ور می اند‌ازد‌. اصلا هم شوخی ند‌ارد‌. علی لاریجانی: صند‌لی های قد‌یمی را د‌ور می اند‌ازد‌ و صند‌لی های جد‌ید‌ می خرد‌. با شوق و ذوق روی یکی از صند‌لی ها می نشیند‌. نگاهی به اطرافش می اند‌ازد‌. اعضای خانه را صد‌ا می کند‌ تا مطمئن شود‌ کسی د‌ر خانه نیست. بعد‌ با خود‌ش تمرین ریاست مجلس د‌هم می‌کند‌! صد‌ایش را صاف می کند‌ و می گوید‌ لطفا بنشینید‌! اهم اهم... بنشین آقا! قاضی پور حرف نزن! کواکبیان اینقد‌ر نیا بالا! هاشم‌زایی بشین... مطهری آروم تر! حالا آقای علیزاد‌ه! عارف بیا سر جای من، من برم یه د‌قیقه د‌ست به آب... وای
آید‌‌‌‌‌‌ین سیارسریع در روزنامه قانون نوشت:ایام منتهی به عید‌ است و هموطنان عزیزمان د‌ر راستای اجابت د‌عوت آن خوانند‌ه  بی موی بزرگوار  که می گفت تکون بد‌ه  مشغول خانه تکانی و استقبال از سال جد‌ید‌ هستند‌. د‌ر ستون امروزِ بند‌بازی می خواهیم ببینیم چهره های سیاسی این روزها چه کار می کنند‌ و چه جوری خانه های خود‌شان را می تکانند‌.محسن رضایی: لباس های قد‌یمی را از توی کمد‌ د‌ر می آورد‌ و لباس های نو را د‌ور می اند‌ازد‌. اصلا هم شوخی ند‌ارد‌. علی لاریجانی: صند‌لی های قد‌یمی را د‌ور می اند‌ازد‌ و صند‌لی های جد‌ید‌ می خرد‌. با شوق و ذوق روی یکی از صند‌لی ها می نشیند‌. نگاهی به اطرافش می اند‌ازد‌. اعضای خانه را صد‌ا می کند‌ تا مطمئن شود‌ کسی د‌ر خانه نیست. بعد‌ با خود‌ش تمرین ریاست مجلس د‌هم می‌کند‌! صد‌ایش را صاف می کند‌ و می گوید‌ لطفا بنشینید‌! اهم اهم... بنشین آقا! قاضی پور حرف نزن! کواکبیان اینقد‌ر نیا بالا! هاشم‌زایی بشین... مطهری آروم تر! حالا آقای علیزاد‌ه! عارف بیا سر جای من، من برم یه د‌قیقه د‌ست به آب... وای
این تغییرات ممکن است در هر بستری اتفاق بیفتد، گاهی از نهادهای اجتماعی خُرد مثل خانواده شروع می‌شود و به مرور به کل جامعه تسری پیدا می‌کند و گاهی هم برعکس است. به طور کلی پیدا کردن سرمنشاء و ریشه‌های این تغییرات کار دشواری است و از وظایف مهم جامعه‌شناسان و علمای علوم اجتماعی. یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین بسترهای تغییرات اجتماعی، نهاد خانواده است. به طوری که با مطالعه دقیق و چند ده ساله در شکل و ساختار خانواده‌ها در یک جامعه، می‌توان حرکت کلی آن جامعه را به سوی تغییر رصد کرد. در طول دهه‌ها و قرن‌ها، نقش اعضای مختلف خانواده و جایگاه آنها در این نهاد مهم دستخوش تغییرات مهمی شده و این تغییرات در دو قرن اخیر به خاطر بروز پیشرفت‌های سریع علمی و صنعتی، سرعت چند برابری به خود گرفته است. فارغ از بروز تغییرات جزئی در روابط درون خانواده‌ای، اتفاقات مهم‌تری هم در ساختار خانواده‌ها افتاده و آن دگرگونی در نقش‌ها و جایگاه اعضاست. گذر از مردسالاری و مردمحوری در خانواده به تقسیم وظایف و خرد جمعی، از مهم‌ترین
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ پس از تساوی استقلال مقابل پدیده، شانس این تیم برای رسیده به سهمیه آسیا هم بسیار اندک شد. در واقع با این روندی که استقلال دارد، بعید به نظر می رسد آنها بتوانند تیم های بالای جدول بگیرند و سهمیه کسب کنند. دو تیم اول لیگ برتر به اضافه قهرمان حذفی به لیگ قهرمانان می رسد و روی کاغذ هم شانس آبی ها بسیار اندک است. نگاهی به کامنت های هواداران استقلال پس از این مسابقه نشان می دهد موافقان قلعه نویی بسیار کمتر از گذشته است. این مربی که محبوبیت فوق العاده ای در استقلال داشت و حتی تا چندی پیش، تعداد حامیانش زیاد بودند حالا کمتر طرفداری را حامی خود می بیند. کامنت های اغلب طرفداران استقلال به این موضوع معطوف بود که دوران امیر قلعه نویی در استقلال تمام شده است. یکی از هواداران نوشت: «این آقا آخر فصل پیش گفت الان اگه از استقلال برم بی معرفتیه حالا میخوایم بهت بگیم آقای قلعه نویی ما اگه معرفت نخوایم باید به کی بگیم؟» همچنین یکی از هواداران نوشت: «بعد از باخت مقابل پرسپولیس اومد روی خط برنامه ورزش در شبکه 5 خیلی صریح گفت استقلال
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین تقریبا همزمان با آغاز بازی استقلال و پدیده فرهاد مجیدی دو عکس جدید از خود در اینستاگرامش منتشر کرده بود. یکی در حال تمرین کردن و دیگری در حال مطالعه کتاب در کتابخانه. تصاویری که با پایان بازی استقلال و ناکامی دوباره آبی ها محلی شدند برای اقتراح هواداران این تیم بیش از 400 کامنت برای هر تصویر و نظراتی که فارع از آنهایی که قربان صدقه کاپیتان پیشین آبی ها رفته بودند پر بود از آنهایی که می خواستند او بیاید و تیم را نجات دهد. ابته نه به عنوان مربی که در بسیاری از کامنت ها امده بود:«کاش خودت در زمین بودی.»،«بیا و استقلال را از دست قلعه نویی نجات بده»،«خبر خوش:اسکوچیچ برای فصل بعد با استقلال تمام کرده»و ... نظرات مختلفی که همگی البته یک حقیقت را در بر دارد، هواداران استقلال می دانند مجیدی هنوز دوره های مربیگری را سپری نکرده و البته کار جدی مربیگری را پشت سر نگذاشته. حالا هواداران فوتبال ایران به این سطح از بلوغ فوتبالی رسیدند که می دانند استفاده از یک جوان بدون تجربه در راس کادرفنی تیمی مثل استقلال تنها
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزنس اینسایدر، رابطه تنگاتنگ فستیوال فیلم كن و سینمای مكزیك در سال ۱۹۴۶ آغاز شد، اما در سال‌های اخیر این رابطه هم قوی‌تر شده و هم موجی از جوایز مختلف این فستیوال که نصیب چندین کارگردان مکزیکی شد، مسیر حرفه‌ای این كارگردانان را متحول کرد.داستان عاشقانه «ماریا كاندلاریا» ساخته امیلیو فرناندز در سال ۱۹۳۹ در اولین سال برگزاری این جشنواره فرانسوی برنده جایزه بزرگ آن شد و لوییس بونوئل فیلمساز افسانه‌ای نیز شماری از جوایز معروف خود را در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ از همین جشنواره به خانه برد. چند دهه بعد، الخاندرو گونزالس ایناریتو با «عشق سگی» درامی که محبوب منتقدان واقعی شد، در سال ۲۰۰۰ وارد عرصه شد. او در سال ۲۰۰۶ نیز یک بار دیگر به کن بازگشت تا جایزه بهترین كارگردانی را برای فیلم درام «بابل» دریافت کند.سینمای مكزیك با جوایز بهترین كارگردانی در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به اوج خود در كن رسید؛ جوایزی كه برای فیلم‌های «روشنایی پس از تاریکی» و «هِلی» به ترتیب به كارلوس ریگاداس و آمات اسكالانته رسیدند. نگاه عمیق
سعید اکبری/خبرگزاری خبرآنلاین؛ علی فتح الله زاده مدیرعامل استقلال می گوید از این به بعد سکوت نمی کند و حرف هایش را می زند. او مستقیما خادم نماینده تام الاختیار وزیر ورزش در استقلال و پرسپولیس را نشانه می رود و حرف های تندی علیه اش به زبان می ورد.  آقای فتح الله زاده می دانیم نمی خواهید این روزها زیاد وارد حاشیه شوید. ولی هواداران استقلال ناراحت هستند. شرایط تیم به این شکل است و باشگاه هم مشکلاتی دارد. خیلی ها از هیات مدیره هم انتقاد دارند و می گویند آنها هم نقش پررنگی در شکست ها دارند. از الان به بعد باید چکار کرد؟ استقلال و پرسپولیس که جای آزمون و خطا نیست. نمی شود با این دو باشگاه غیر تخصصی برخورد. این دو باشگاه آدم هایی می خواهد که امتحان پس داده باشند و بتوانند از کیان استقلال و پرسپولیس دفاع کنند. این بدان معنا نیست که هیچ آدم تازه ای نیاید، به آن معنی است که حداقل آدم هایی بیاورند که کارنامه شان مشخص است. یک نفر که نمی تواند هر روز قهرمان باشد. من 7 قهرمانی با استقلال آوردم ولی یک بار هم در لیگ برتر پنجم شدیم.

دانلود قانونی سریال دل
۰۵:۱۷:۲۵, ۱۵ دی ۱۳۹۸
معرفی وب سایت سریال هیولا
۰۰:۰۰:۰۰, ۲۶ شهریور ۱۳۹۸