اهنگ ترکمنی سنی گورسم گلیا

قطعات کاشته شده مغزی (brain implant) تحریکات الکتریکی هدفمندی را به سیستم عصبی ارسال می‌کنند و تا امروز باور بر این بود که نورون‌ها تنها سلول های مغزی مهمی هستند که به این تحریکات نیاز دارند. به گزارش سیناپرس به نقل از زیست فن،مطالعات جدید نشان می‌دهد که سلول‌های گلیا که نوعی سلول پشتیبان عصبی محسوب می‌شوند نیز عنصر مهمی هستند. سلول های گلیا فراوان ترین سلول‌ها در سیستم عصبی مرکزی هستند و نقش مهمی در عملکرد شبکه عصبی دارند. آشکارترین عملکرد سلول‌های گلیا مربوط به نقش آن‌ها در تشکیل بافت زخم به منظور جلوگیری از گسترش زخم و زوال نورونی می‌باشد. مطالعه مربوط به ” پاسخ سلول های گلیا به الکترودهای کاشته‌شده در مغز” بیان می‌کند که سلول‌های گلیا بسیار کاربردی‌تر از آن‌چه قبلاً در مورد آن‌ها فکر می‌کردیم هستند. مطالعات اخیر نشان داده‌است که با فراهم کردن فاکتورهای رشد و اکسیژن رسانی و تغذیه مناسب مغز و هم‌چنین بازیافت مواد زائد، سلول‌های
قطعات کاشته شده مغزی (brain implant) تحریکات الکتریکی هدفمندی را به سیستم عصبی ارسال می‌کنند و تا امروز باور بر این بود که نورون‌ها تنها سلول های مغزی مهمی هستند که به این تحریکات نیاز دارند. به گزارش سیناپرس به نقل از زیست فن،مطالعات جدید نشان می‌دهد که سلول‌های گلیا که نوعی سلول پشتیبان عصبی محسوب می‌شوند نیز عنصر مهمی هستند. سلول های گلیا فراوان ترین سلول‌ها در سیستم عصبی مرکزی هستند و نقش مهمی در عملکرد شبکه عصبی دارند. آشکارترین عملکرد سلول‌های گلیا مربوط به نقش آن‌ها در تشکیل بافت زخم به منظور جلوگیری از گسترش زخم و زوال نورونی می‌باشد. مطالعه مربوط به ” پاسخ سلول های گلیا به الکترودهای کاشته‌شده در مغز” بیان می‌کند که سلول‌های گلیا بسیار کاربردی‌تر از آن‌چه قبلاً در مورد آن‌ها فکر می‌کردیم هستند. مطالعات اخیر نشان داده‌است که با فراهم کردن فاکتورهای رشد و اکسیژن رسانی و تغذیه مناسب مغز و هم‌چنین بازیافت مواد زائد، سلول‌های
قطعات کاشته شده مغزی (brain implant) تحریکات الکتریکی هدفمندی را به سیستم عصبی ارسال می‌کنند و تا امروز باور بر این بود که نورون‌ها تنها سلول های مغزی مهمی هستند که به این تحریکات نیاز دارند. به گزارش سیناپرس به نقل از زیست فن،مطالعات جدید نشان می‌دهد که سلول‌های گلیا که نوعی سلول پشتیبان عصبی محسوب می‌شوند نیز عنصر مهمی هستند. سلول های گلیا فراوان ترین سلول‌ها در سیستم عصبی مرکزی هستند و نقش مهمی در عملکرد شبکه عصبی دارند. آشکارترین عملکرد سلول‌های گلیا مربوط به نقش آن‌ها در تشکیل بافت زخم به منظور جلوگیری از گسترش زخم و زوال نورونی می‌باشد. مطالعه مربوط به ” پاسخ سلول های گلیا به الکترودهای کاشته‌شده در مغز” بیان می‌کند که سلول‌های گلیا بسیار کاربردی‌تر از آن‌چه قبلاً در مورد آن‌ها فکر می‌کردیم هستند. مطالعات اخیر نشان داده‌است که با فراهم کردن فاکتورهای رشد و اکسیژن رسانی و تغذیه مناسب مغز و هم‌چنین بازیافت مواد زائد، سلول‌های
قطعات کاشته شده مغزی (brain implant) تحریکات الکتریکی هدفمندی را به سیستم عصبی ارسال می‌کنند و تا امروز باور بر این بود که نورون‌ها تنها سلول های مغزی مهمی هستند که به این تحریکات نیاز دارند. به گزارش سیناپرس به نقل از زیست فن،مطالعات جدید نشان می‌دهد که سلول‌های گلیا که نوعی سلول پشتیبان عصبی محسوب می‌شوند نیز عنصر مهمی هستند. سلول های گلیا فراوان ترین سلول‌ها در سیستم عصبی مرکزی هستند و نقش مهمی در عملکرد شبکه عصبی دارند. آشکارترین عملکرد سلول‌های گلیا مربوط به نقش آن‌ها در تشکیل بافت زخم به منظور جلوگیری از گسترش زخم و زوال نورونی می‌باشد. مطالعه مربوط به ” پاسخ سلول های گلیا به الکترودهای کاشته‌شده در مغز” بیان می‌کند که سلول‌های گلیا بسیار کاربردی‌تر از آن‌چه قبلاً در مورد آن‌ها فکر می‌کردیم هستند. مطالعات اخیر نشان داده‌است که با فراهم کردن فاکتورهای رشد و اکسیژن رسانی و تغذیه مناسب مغز و هم‌چنین بازیافت مواد زائد، سلول‌های
قطعات کاشته شده مغزی (brain implant) تحریکات الکتریکی هدفمندی را به سیستم عصبی ارسال می‌کنند و تا امروز باور بر این بود که نورون‌ها تنها سلول های مغزی مهمی هستند که به این تحریکات نیاز دارند. به گزارش سیناپرس به نقل از زیست فن،مطالعات جدید نشان می‌دهد که سلول‌های گلیا که نوعی سلول پشتیبان عصبی محسوب می‌شوند نیز عنصر مهمی هستند. سلول های گلیا فراوان ترین سلول‌ها در سیستم عصبی مرکزی هستند و نقش مهمی در عملکرد شبکه عصبی دارند. آشکارترین عملکرد سلول‌های گلیا مربوط به نقش آن‌ها در تشکیل بافت زخم به منظور جلوگیری از گسترش زخم و زوال نورونی می‌باشد. مطالعه مربوط به ” پاسخ سلول های گلیا به الکترودهای کاشته‌شده در مغز” بیان می‌کند که سلول‌های گلیا بسیار کاربردی‌تر از آن‌چه قبلاً در مورد آن‌ها فکر می‌کردیم هستند. مطالعات اخیر نشان داده‌است که با فراهم کردن فاکتورهای رشد و اکسیژن رسانی و تغذیه مناسب مغز و هم‌چنین بازیافت مواد زائد، سلول‌های
قطعات کاشته شده مغزی (brain implant) تحریکات الکتریکی هدفمندی را به سیستم عصبی ارسال می‌کنند و تا امروز باور بر این بود که نورون‌ها تنها سلول های مغزی مهمی هستند که به این تحریکات نیاز دارند. به گزارش سیناپرس به نقل از زیست فن،مطالعات جدید نشان می‌دهد که سلول‌های گلیا که نوعی سلول پشتیبان عصبی محسوب می‌شوند نیز عنصر مهمی هستند. سلول های گلیا فراوان ترین سلول‌ها در سیستم عصبی مرکزی هستند و نقش مهمی در عملکرد شبکه عصبی دارند. آشکارترین عملکرد سلول‌های گلیا مربوط به نقش آن‌ها در تشکیل بافت زخم به منظور جلوگیری از گسترش زخم و زوال نورونی می‌باشد. مطالعه مربوط به ” پاسخ سلول های گلیا به الکترودهای کاشته‌شده در مغز” بیان می‌کند که سلول‌های گلیا بسیار کاربردی‌تر از آن‌چه قبلاً در مورد آن‌ها فکر می‌کردیم هستند. مطالعات اخیر نشان داده‌است که با فراهم کردن فاکتورهای رشد و اکسیژن رسانی و تغذیه مناسب مغز و هم‌چنین بازیافت مواد زائد، سلول‌های
صاحب‌خبر - نماینده شهرستان های مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه در شرق استان گلستان از تدریس زبان ترکمنی به عنوان یک واحد درسی در دانشگاه های استان گلستان و خراسان شمالی خبر داد. به گزارش خبرنگارایرنا، شهرام کوسه غراوی روز جمعه در جلسه شورای اداری شهرستان های مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه که با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان استان گلستان درمجلس ، استاندار گلستان ومدیران استانی و شهرستانی برگزار شد، فزود: بر اساس اصل 15قانون اساسی و با تمهیدات صورت گرفته و نیز تاکید رئیس مجلس شورای اسلامی، بزودی زبان ترکمنی در دانشگاه های استان های مذکور تدریس خواهد شد. وی به ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی اینچه برون در استان گلستان اشاره کردو گفت: با تصویب نهایی ایجاد این منطقه آزاد مجلس شورای اسلامی، تحول و جهش گسترده در عرصه های مختلف اقتصادی را در استان گلستان شاهد خواهیم بود. نماینده چهار شهرستان شرق گلستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شرق استان گلستان به رغم توانمندی ها و ظرفیت هایی که در عرصه های مختلف برخوردار است، توسعه
صاحب‌خبر - به گزارش خبرنگارایرنا، شهرام کوسه غراوی روز جمعه در جلسه شورای اداری شهرستان های مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه که با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان استان گلستان درمجلس ، استاندار گلستان ومدیران استانی و شهرستانی برگزار شد، فزود: بر اساس اصل 15قانون اساسی و با تمهیدات صورت گرفته و نیز تاکید رئیس مجلس شورای اسلامی، بزودی زبان ترکمنی در دانشگاه های استان های مذکور تدریس خواهد شد. وی به ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی اینچه برون در استان گلستان اشاره کردو گفت: با تصویب نهایی ایجاد این منطقه آزاد مجلس شورای اسلامی، تحول و جهش گسترده در عرصه های مختلف اقتصادی را در استان گلستان شاهد خواهیم بود. نماینده چهار شهرستان شرق گلستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شرق استان گلستان به رغم توانمندی ها و ظرفیت هایی که در عرصه های مختلف برخوردار است، توسعه پیدا نکرده و محرومیت های آن در زیر فضای سبز و زیبای آن پنهان مانده است. غراوی با بیان اینکه چهار شهرستان حوزه انتخابیه اش با 440 روستا یک سوم وسعت استان گلستان را به خود اختصاص داده است،
صاحب‌خبر - به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در عشق‌آباد، شرکت «دراگون اویل» امارات متحد عربی، تولید نفت در بخش ترکمنی دریای خزر در نیمه اول سال جاری میلادی به 2 میلیون و 143 هزار تن رساند که جهش بزرگی در تولید این شرکت محسوب می‌شود. بر اساس گزارش این مرکز، شرکت دراگون اویل با حضور بیش از 16 سال در بخش ترکمنی خزر با استفاده از سیستم‌های مجهز موفق به این تولید شده است. این شرکت 16 سال پیش قرارداد مشارکت در تولید با دولت ترکمنستان امضا کرده است و تاکنون 4.45 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده  است. بنا به این گزارش، این سرمایه گذاری در حدود 16 سال صورت خواهد گرفت و طبق برنامه از این میادین روزانه بیش از 100 هزار بشکه نفت استخراج خواهد شد. شرکت نفتی مذکور امارات در حال حاضر دارای 118 حلقه چاه در بخش ترکمنی دریای خزر است که میانگین تولید خالص در منطقه «چلکن» و «جیغالبیک» این کشور روزانه 96 هزار و ٧٠٠ بشکه می‌باشد.