تحویل سال تئاتر * ارمغان بهداروند

گردآوری پورتال رهتا : مسئله این بود که امسال «سال تئاتر» بود و باید بیشتر از آن که از سقف و در و دیوار و نور و صندلی نگران باشیم، نگران تئاتر باشیم و این که تئاتری ها شوق تولید و اجرای آثاری را داشته باشند که در خاطره صندلی نشین های مشتاق تئاتر که عابران مهربان سالن های کوچک و بزرگ تئاتر هستند، باقی بماند. مسئله این بود که امسال، «سال تئاتر» بود و باید با سلامی صمیمانه به همه تئاتری ها، دره عمیق نبودن شان را یادآوری می کردیم. نباید تئاتر به نبودن و ندیدن کسی اندوهگین می شد که همه این سال ها به شنیدن نام های نازنینی گفته بودیم: «غایب» و غمگین شده بودیم. مسئله این بود که امسال، «سال تئاتر» بود و باید ضرورت این کهن الگوی آدمیزادی که عصای بی منت جامعه بوده است، بیشتر از همیشه برای اهالی سیاست و کیاست بازتعریف می شد. نوشتیم که بیایید و آمدند و حالا خوشحالیم که چند صندلی از هر تئاتر باید به نام آن ها منتظر بماند. بیایند که از چشم هنر، خودشان و دیگران را در تئاتر مطالعه کنند. مسئله این بود که امسال، «سال تئاتر» بود. قرار نبود تهران، به تنهایی به تماشای فجر بنشیند. چهارسوی تئاتر کشور میزبان فجر شد و مشعل این رویداد ارجمند به شعله کوشش استان های دور و نزدیک روشن شد. مسئله این بود که امسال، «سال تئاتر» بود و آرزوی دوری نبود که در هر روزنامه و رسانه بی تکرار کلمه تئاتر منتشر نشود. بی عکسی از اجرای نمایشی بالا نیاید و حالا هر روزنامه و رسانه، کلمه که نه، ستونی برای تئاتر در خویش دارد. غنیمت دیگر امسال، حضور پر رنگ و با اشتیاق تماشاخانه هایی است که رفاقتمندانه در این رقابت قدم گذاشته اند. آمده اند که بگویند فجر، فخر همه تئاتری هاست و چند متر مربع از این رویداد را سخاوتمندانه متعهد شده اند. خوشحالی ها آن قدر هست که اگر کمی هم نگران نبایدها و نشده ها باشیم به جایی بر نمی خورد.
امسال سال تئاتر بود. سفره تحویل تئاتر اما به تاخیر در جشنواره فجر سی و چهارم پهن شده است. وقت زیادی باقی نمانده است. بنشینیم و شادمان از پس اتفاق های خوبی که این روزها روی داده است، به زمزمه بزرگانی که در صدر این سفره قرآن به دست نشسته اند گوش دهیم که:
یا مقلب القلوب و الابصار
یا محول حول و الاحوال
یا مدبر الیل و النهار
حول حالنا الی احسن الحال
* مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی