بودجه پیشنهادی کمیته ملی المپیک برای سال ۹۶ اعلام شد

گردآوری پورتال رهتا :

به گزارش خبرنگار مهر، رایزنی نهادهای مختلف با خزانه دولت و برای مشخص شدن میزبان بودجه مصوب و دریافتی سال آینده آغاز شده است. کمیته ملی المپیک هم در این زمینه بیکار نبوده و با توجه به رویدادها و برنامه هایی که در سال آینده خواهد داشت و از طرفی حساب و کتاب های مالی داخلی، میزان بودجه موردنیازش برای این سال را مشخص کرده است.

کمیته ملی المپیک برای سال ۹۶ درخواست بودجه ای دو برابر بودجه سال قبل را به خزانه دولت ارائه کرده است. البته با توجه به اینکه چند هفته ای رسول خادم، سرپرستی خزانه داری این کمیته را عهده دار شده، قرار است در نشستی با حضور وی خیلی دقیق تر در مورد بودجه سال آینده و انجام رایزنی نتیجه بخش برای دریافت آن بحث و بررسی لازم انجام شود.

۵۴ میلیارد تومان بودجه مصوب کمیته ملی المپیک برای سال جاری بود. 

∎​