بشنوید: وضعیت ترافیکی راه‌ها تا ساعت ۱۳:۱۵ ترافیک سنگین در محور تهران- کرج و کرج- قزوینترافیک نیمه سنگین در محورهای هراز، کرج- چالوس

گردآوری پورتال رهتا : ∎​