post244135بودجه بندی آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم در مورخ 241themeflaticonscss

صاحب‌خبر - چکیده:   هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین شیفتگی تحصیلی، خلاقیت تحصیلی و موفقیت تحصیلی با خودشکوفایی تحصیلی مبتنی بر میانجی گری جدیت تحصیلی بوده است. روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه این تحقیق را کلیه دانش آموزان دوره متوسطه آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال تحصیلی 92- 1391 به تعداد 142380نفر (61067 نفرپسر و 81313 نفردختر) تشکیل داده‌اند .برای انتخاب نمونه از روش تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای استفاده شده است. بر اساس فرمول ذیل تعداد 382 نفر برای تحقیق به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش مشتمل بر 5 نوع پرسشنامه بوده است:1-پرسشنامه خلاقیت عابدی مشتمل بر ابعاد سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف‌پذیری 2-پرسشنامه محقق ساخته شیفتگی تحصیلی مشتمل بر 4 بعد رغبت تحصیلی اظهار شده، رغبت تحصیلی ابراز شده، رغبت تحصیلی آزمون شده، رغبت تحصیلی فهرست شده 3-پرسشنامه محقق ساخته موفقیت تحصیلی مشتمل بر 3 بعد ورود تحصیلی، حین تحصیلی و فارغ التحصیلی 4-پرسشنامه محقق ساخته جدیت تحصیلی
صاحب‌خبر - چکیده:   هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین شیفتگی تحصیلی، خلاقیت تحصیلی و موفقیت تحصیلی با خودشکوفایی تحصیلی مبتنی بر میانجی گری جدیت تحصیلی بوده است. روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه این تحقیق را کلیه دانش آموزان دوره متوسطه آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال تحصیلی 92- 1391 به تعداد 142380نفر (61067 نفرپسر و 81313 نفردختر) تشکیل داده‌اند .برای انتخاب نمونه از روش تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای استفاده شده است. بر اساس فرمول ذیل تعداد 382 نفر برای تحقیق به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش مشتمل بر 5 نوع پرسشنامه بوده است:1-پرسشنامه خلاقیت عابدی مشتمل بر ابعاد سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف‌پذیری 2-پرسشنامه محقق ساخته شیفتگی تحصیلی مشتمل بر 4 بعد رغبت تحصیلی اظهار شده، رغبت تحصیلی ابراز شده، رغبت تحصیلی آزمون شده، رغبت تحصیلی فهرست شده 3-پرسشنامه محقق ساخته موفقیت تحصیلی مشتمل بر 3 بعد ورود تحصیلی، حین تحصیلی و فارغ التحصیلی 4-پرسشنامه محقق ساخته جدیت تحصیلی
صاحب‌خبر - چکیده:   هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین شیفتگی تحصیلی، خلاقیت تحصیلی و موفقیت تحصیلی با خودشکوفایی تحصیلی مبتنی بر میانجی گری جدیت تحصیلی بوده است. روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه این تحقیق را کلیه دانش آموزان دوره متوسطه آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال تحصیلی 92- 1391 به تعداد 142380نفر (61067 نفرپسر و 81313 نفردختر) تشکیل داده‌اند .برای انتخاب نمونه از روش تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای استفاده شده است. بر اساس فرمول ذیل تعداد 382 نفر برای تحقیق به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش مشتمل بر 5 نوع پرسشنامه بوده است:1-پرسشنامه خلاقیت عابدی مشتمل بر ابعاد سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف‌پذیری 2-پرسشنامه محقق ساخته شیفتگی تحصیلی مشتمل بر 4 بعد رغبت تحصیلی اظهار شده، رغبت تحصیلی ابراز شده، رغبت تحصیلی آزمون شده، رغبت تحصیلی فهرست شده 3-پرسشنامه محقق ساخته موفقیت تحصیلی مشتمل بر 3 بعد ورود تحصیلی، حین تحصیلی و فارغ التحصیلی 4-پرسشنامه محقق ساخته جدیت تحصیلی
صاحب‌خبر -  پيرو انتشار اطلاعيه اصلاحيات دفترچه راهنماي انتخاب رشته مورخ 95/5/27 اين سازمان، بدين‌وسيله‌ موارد ذيل را به ‌اطلاع‌ داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در اين آزمون مي‌رساند: 1-  با توجه به اقدامات و پيگيري‌هاي بعمل آمده و اعلام معاونت آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كدرشته محل‌هاي: 11604- مهندسی برق (مهندسی الکترونیک هواپیمایی)، 11605- مهندسی برق (مهندسی مخابرات هواپیمایی)، 11606- مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما، 11607- هوانوردي مربوط به مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور از گروه آزمايشي علوم رياضي و فني كه در اطلاعيه مورخ 27/5/95 از رديف رشته‌هاي تحصيلي آزمون سراسري حذف شده بود، مجدداً اقدام به پذيرش دانشجو مي‌نمايند. لذا داوطلبان علاقمند به كدرشته محل‌هاي فوق در صورت علاقمندي و حذف اين رشته‌ها از فرم انتخاب رشته، مجدداً مي‌توانند كدرشته‌هاي مزبور را مجدداً در فهرست اولويت رشته‌هاي انتخابي خود درج نمايند. 2-  در برخي از رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان (ويژه داوطلبان آزاد) با توجه به اعلام وزارت آموزش و پرورش و
صاحب‌خبر -  پيرو انتشار اطلاعيه اصلاحيات دفترچه راهنماي انتخاب رشته مورخ 95/5/27 اين سازمان، بدين‌وسيله‌ موارد ذيل را به ‌اطلاع‌ داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در اين آزمون مي‌رساند: 1-  با توجه به اقدامات و پيگيري‌هاي بعمل آمده و اعلام معاونت آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كدرشته محل‌هاي: 11604- مهندسی برق (مهندسی الکترونیک هواپیمایی)، 11605- مهندسی برق (مهندسی مخابرات هواپیمایی)، 11606- مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما، 11607- هوانوردي مربوط به مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور از گروه آزمايشي علوم رياضي و فني كه در اطلاعيه مورخ 27/5/95 از رديف رشته‌هاي تحصيلي آزمون سراسري حذف شده بود، مجدداً اقدام به پذيرش دانشجو مي‌نمايند. لذا داوطلبان علاقمند به كدرشته محل‌هاي فوق در صورت علاقمندي و حذف اين رشته‌ها از فرم انتخاب رشته، مجدداً مي‌توانند كدرشته‌هاي مزبور را مجدداً در فهرست اولويت رشته‌هاي انتخابي خود درج نمايند. 2-  در برخي از رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان (ويژه داوطلبان آزاد) با توجه به اعلام وزارت آموزش و پرورش و
عظیم محبی، مدیرکل دفتر آموزش متوسطه اول وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس در خصوص مهمترین اولویت‌های سال جاری اظهار داشت: توسعه فرهنگ کارآفرینی در بین دانش‌آموزان از جمله برنامه‌های مهم است که با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران انجام شد و 19 اردیبهشت از همه دانش‌آموزان متوسطه اول کشور در قالب کار مطالعاتی، ویژگی‌های کارآفرینی دانش‌آموزان با عنوان پایش شایستگی کار‌آفرینی بین دانش‌آموزان (کاشف) مورد بررسی قرار گرفت. وی ادامه داد: 19 اردیبهشت به طور همزمان در سراسر کشور این مطالعه علمی یعنی سنجش کارآفرینی انجام شد تا خانواده‌ها و مدیر مدرسه آن را به صورت یک رویکرد تلقی کنند. محبی افزود: بحث دیگر، جشنواره نوجوان خوارزمی است که الان در مرحله استانی است و هر استان مرحله استانی این جشنواره را انجام می‌دهد و مرحله کشوری آن نیز در مرداد در مشهد انجام می‌شود. *کیفیت بخشی به کار معلمان مدیرکل
عظیم محبی، مدیرکل دفتر آموزش متوسطه اول وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس در خصوص مهمترین اولویت‌های سال جاری اظهار داشت: توسعه فرهنگ کارآفرینی در بین دانش‌آموزان از جمله برنامه‌های مهم است که با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران انجام شد و 19 اردیبهشت از همه دانش‌آموزان متوسطه اول کشور در قالب کار مطالعاتی، ویژگی‌های کارآفرینی دانش‌آموزان با عنوان پایش شایستگی کار‌آفرینی بین دانش‌آموزان (کاشف) مورد بررسی قرار گرفت. وی ادامه داد: 19 اردیبهشت به طور همزمان در سراسر کشور این مطالعه علمی یعنی سنجش کارآفرینی انجام شد تا خانواده‌ها و مدیر مدرسه آن را به صورت یک رویکرد تلقی کنند. محبی افزود: بحث دیگر، جشنواره نوجوان خوارزمی است که الان در مرحله استانی است و هر استان مرحله استانی این جشنواره را انجام می‌دهد و مرحله کشوری آن نیز در مرداد در مشهد انجام می‌شود. *کیفیت بخشی به کار معلمان مدیرکل
عظیم محبی، مدیرکل دفتر آموزش متوسطه اول وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس در خصوص مهمترین اولویت‌های سال جاری اظهار داشت: توسعه فرهنگ کارآفرینی در بین دانش‌آموزان از جمله برنامه‌های مهم است که با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران انجام شد و 19 اردیبهشت از همه دانش‌آموزان متوسطه اول کشور در قالب کار مطالعاتی، ویژگی‌های کارآفرینی دانش‌آموزان با عنوان پایش شایستگی کار‌آفرینی بین دانش‌آموزان (کاشف) مورد بررسی قرار گرفت. وی ادامه داد: 19 اردیبهشت به طور همزمان در سراسر کشور این مطالعه علمی یعنی سنجش کارآفرینی انجام شد تا خانواده‌ها و مدیر مدرسه آن را به صورت یک رویکرد تلقی کنند. محبی افزود: بحث دیگر، جشنواره نوجوان خوارزمی است که الان در مرحله استانی است و هر استان مرحله استانی این جشنواره را انجام می‌دهد و مرحله کشوری آن نیز در مرداد در مشهد انجام می‌شود. *کیفیت بخشی به کار معلمان مدیرکل
صاحب‌خبر -  پيرو اطلاعية مورخ 1395/10/04 به اطلاع داوطلبان متقاضي رشتة امتحاني 1148 (مدیریت كسب و كار و امور شهري) مي‌رساند با توجه به منسوخ شدن رشتة "مديريت اجرايي" و تبديل آن بر اساس مصوبات شوراي تحول علوم انساني شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي برنامه‌ريزي، به رشتة "مديريت كسب و كار" موارد زير را مورد توجه قرار دهند: ظرفيت سنوات گذشتة رشته مديريت اجرايي به گرايش‌هاي مختلف "مدیریت كسب و كار" اضافه خواهد شد. داوطلبان متقاضي رشتة "مديريت كسب و كار" و گرايش‌هاي مربوطه از بين دروس مجموعه دروس تخصصي (1) (شامل دانش‌ مسائل‌ روز در زمينه‌ مديريت ‌مؤسسات‌ توليدي، خدماتي و طرح‌هاي عمراني‌، نظريه‌هاي ‌عمومي‌ مديريت و زبان ‌فارسي‌)  و مجموعه دروس تخصصی (2) (شامل رياضيات‌ عمومي1 و 2 دوره‌ فني ‌و مهندسي) فقط يك مجموعه را مطابق جدول بند 3 به اختيار امتحان خواهند داد. تعداد سوال‌ها و زمان پاسخگويي براي رشتة "مديريت كسب و كار" در تمامي گرايش‌ها به قرار زير مي‌باشد:
صاحب‌خبر -  پيرو اطلاعية مورخ 1395/10/04 به اطلاع داوطلبان متقاضي رشتة امتحاني 1148 (مدیریت كسب و كار و امور شهري) مي‌رساند با توجه به منسوخ شدن رشتة "مديريت اجرايي" و تبديل آن بر اساس مصوبات شوراي تحول علوم انساني شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي برنامه‌ريزي، به رشتة "مديريت كسب و كار" موارد زير را مورد توجه قرار دهند: ظرفيت سنوات گذشتة رشته مديريت اجرايي به گرايش‌هاي مختلف "مدیریت كسب و كار" اضافه خواهد شد. داوطلبان متقاضي رشتة "مديريت كسب و كار" و گرايش‌هاي مربوطه از بين دروس مجموعه دروس تخصصي (1) (شامل دانش‌ مسائل‌ روز در زمينه‌ مديريت ‌مؤسسات‌ توليدي، خدماتي و طرح‌هاي عمراني‌، نظريه‌هاي ‌عمومي‌ مديريت و زبان ‌فارسي‌)  و مجموعه دروس تخصصی (2) (شامل رياضيات‌ عمومي1 و 2 دوره‌ فني ‌و مهندسي) فقط يك مجموعه را مطابق جدول بند 3 به اختيار امتحان خواهند داد. تعداد سوال‌ها و زمان پاسخگويي براي رشتة "مديريت كسب و كار" در تمامي گرايش‌ها به قرار زير مي‌باشد: