مسیرجدیدشبکه یوروتیک تی وی

جلد گل چهارشنبه۲۶مهر۹۶
۰۷:۰۱:۳۰, ۲۶ مهر ۱۳۹۶
جلدایران ورزشی چهارشنبه۲۶مهر۹۶
۰۵:۳۱:۲۸, ۲۶ مهر ۱۳۹۶
جلدهدف ورزشی چهارشنبه۲۶مهر۹۶
۰۵:۳۱:۲۶, ۲۶ مهر ۱۳۹۶
جلدابرارورزشی چهارشنبه۲۶مهر۹۶
۰۵:۳۱:۲۴, ۲۶ مهر ۱۳۹۶