جذاب
دیده شده ها

( عباس دستگاه )

به گزارش مشرق، محبوبه معراجی پور گفت: قرار بود یک ماه پیش اثری را با موضوع شهید "حمیدرضا نظام" به بسیج هنرمندان تحویل بدهم که هنوز این اتفاق نیفتاده است؛ چرا که بعد از چندین سفر به اروپا دیدگاه ام نسبت به این